Kolme kilpailevaa mallia vertaistuotannolle

Tämä on kirjoitettu FLOKSociety.orgin viitekehykseksi erääseen Ecuadorin projektiin, viitoittamaan siirtymää avoimeen yhteisvaurauteen pohjautuvaan yhteiskuntaan.

Tätä tullaan jatkuvasti parantamaan seuraavan rakenteen kautta:

 •  sekä materiaaliset että immateriaaliset arvonkeruumallit
 • johtava luokkarakenne
 • tietologiikka
 • solidaarisuusmallit
 • sosiaaliset liikkeet ja vallan tasapaino
 • kapitalismin dominantti malli / dominantit vaihtoehdot
 • demokratian / osallistamisen muodot

Ydinajatus on erottaa p2p/yhteisvauraus/jakamis-käytännöt rahoituksellsen kognitiivisen kapitalismin alta, ja aidompi kansalais/eettinen malli joka keskittyy yhteisvaurauden ympärille.

 

Kolmen mallin analyysia

1. Omistusoikeudellisen kapitalismin olosuhteissa

 • Työntekijät luovat arvoa yksityisen kapasiteettinsa rajoissa työvoiman tarjoajina
 • Työntekijöiden tuotanto-osaamisen taitojen vähentäminen; johto- ja insinööritasojen luominen joilla ohjataan kollektiivista tuotantoa pääoman omistajien puolesta
 • Kodifioitu tieto on omistusoikeuden suojaamaa ja luotu arvo saadaan vuokrana
 • Pääoman omistajat sieppaavat ja realisoivat markkina-arvon, joka osittain jaetaan uudelleen palkkojen muodossa
 • Pääoma-työvoima -tasapainon olosuhteissa valtio jakaa vaurautta uudelleen työntekijöille heidän toimiessaan kansalaisina ja kuluttajina
 • Senaikaisten työvoiman heikkojen olosuhteiden vallitessa, valtio jakaa vaurautta uudelleen rahoitussektorille ja luo olosuhteet velkariippuvuudelle suurimmalle osalle kansasta

2. Nousevan vertaistuotannon olosuhteissa dominantin finanssikapitalismin alla

 • Vapaaehtoiset hyväntekijäkansalaiset, maksettu työvoima ja itsenäiset yrittäjät luovat arvoa joka on kodifioitu yhteisiksi tietovarannoiksi, koodiksi ja designiksi
 • Pääoman omistajat realisoivat ja sieppaavat sekä hyväntekijöiden että työvoiman markkina-arvon; omistusoikeudelliset verkostit ja yhteistyöalustat sieppaavat ja realisoivat jakajien ja mukanaolijoiden huomioarvon
 • Pääoman omistajat hyötyvät hajautetusta työvoimasta (crowdsourcing)
 • Pääoman luonti yhteisesti työvoiman ja alustojen rahoituksen kautta, teto-, koodi- ja designyhteisarantojen jatkuva akkumulaatio; hyväntekijäkansalaisten ja ei-tuettujen yhteisvarantosuuntautuneiden yrittäjien prekaarit olosuhteet
 • Voittoa tavoittelevat instituutiot ylläpitävät yhteisvaurautta joka heijastaa tasapainoa hyväntekijöiden, työvoiman ja pääoman omistajien välillä, mutta jatkaa yhteisvarantojen laajentamista; yhteisvarantosektorilta puuttuu solidaarisuusmekanismi jolla selvitä prekaariudesta; siviiliyhteiskunta on edelleen markkina- ja valtiosektoreiden johdannainen
 • Valtio heikentää julkisiapalveluja ja solidaarisuustoimia ja tukee tukahduttavia toimia, subventoi finanssipääomaa; valtio ainoastaan minimaalisesti yhteisluo yhteisvaurauteen suuntautunutta vertaistuotantoa, uudelleenjako finanssipääomalle jatkuu

3. Vahvan vertaistuotannon ja siviiliyhteiskunnan olosuhteissa

 • Vapaaehtoiset hyväntekijäkansalaiset ja autonominen yhteistyötä tekevä työvoima luovat kodifioitua arvoa yhteisvarantojen avulla; työvoiman ja siviilin uudelleenkoulutus tapahtuu yhteisvaurauteen suuntautuneen hajautetun tuotannon kautta, joka asettaa arvonluojat hajautetun tuotannon ja muun arvonluonnin ruoriin
 • Yhteisvaurauteen osallistuvat luovat yhteistoiminnallisia yhteisvaurauteen suuntautuneita markkinatoimijoita jotka ylläpitävät yhteisvaurautta ja näiden osallistujien yhteisöjä
 • Yhteistoiminnalliset ja yhteisvaurauteen suuntautuneet markkinatoimijat luovat yhdessä yhteisvaurauden varantoja mutta toimivat myös yhteistoiminnallisessa akkumulaatiossa jäsentensä puolesta; osallistuminen yhteisvaurauden tuottamiseen kodifioidaan lakiin ja yhteiskuntajärjestykseen (rakenteelliset yritysverkostot jotka työskentelevät yhteisvarantojen ylläpitämiseksi yhteisöissä)
 • Yhteiskunnallinen tuotannon koordinaatio avoimien toimitusketjujen ja suorien markkinatoimien kautta
 • Yhteisvaurauteen suuntautuneet voittoa tavoittelevat instituutiot muuttuvat yhteisvarantojen hallinnon kovaksi ytimeksi; näihin liittyvät markkinatoimijat luovat solidaarisuusmekanismeja ja tuloa vertaistuottajille, joita partnerivaltio tukee
 • Valtiosta tulee partnerivaltio kun sitä hallitsevat siviili-/yhteisvauraussektori, joka luo ja ylläpitää autonomisessa sosiaalisessa tuotannossa tarvittavaa infrastruktuuria
 • Markkinoista tulee moraalinen ja eettinen talous, joka toimii yhteisvaurauden tuottamisen ja keskinäisen koordinaation ympärillä, jota partnerivaltion funktiot tukevat
 • Markkinasektoria hallitsee yhteistoiminnallinen, yhteisvaurauteen suuntautuneet laki-, hallinto- ja omistusmuodot; jäljelle jäävät voittoa tavoittelevat toimijat reformoidaan kunnioittamaan ympäristöä ja sosiaalisia ulkoisvaikutuksia, mukaanlukien yhteisvaurauden hyötyjen uudelleenjako
 • Hallintamekanismit reformoidaan kohti yhteisvaurautta ja usean sidosryhmän hallintamalleja; omistusmuodot reformoidaan välistävetävistä generatiivisiksi malleiksi
 • Partnerivaltiomalli uudistaa julkiset palvelut, solidaarisuusmekanismit ja sosiaalihuollon julkisten palvelujen yhteisvauraudellistamisen kautta
 • Sosiaalinen uudelleenjako tapahtuu perustulona ja tarvittavan työvoiman osallistamisen vähentämisenä jolla luodaan olosuhteet kansalaisten osallistumiselle ja myötävaikuttavalle taloudelle

Siirtymäehdotukset

Katso myös: Transition Proposals Towards a Commons-Oriented Economy and Society

Valtio

 • Valtiosta tulee Partnerivaltio, jonka tehtävä on mahdollistaa ja voimaannuttaa autonominen sosiaalinen tuotanto, jota se myös sääntelee yhteisen hyvän kontekstissa
 • Valtio pyrkii maksimoimaan avoimuuden ja läpinäkyvyyden
 • Valtio systematisoi osallistumisen, harkinnan, ja reaaliaikaisen kansalaisten konsultaation
 • Sosiaalinen logiikka siirtyy omistuskeskeisestä kansalaiskeskeiseksi
 • Valtio purkaa turhan byrokratian julkisten palvelujen yhteisvauraudellistamisen kautta
 • Julkisen puolen työpaikkoja pidetään yhteisvarantoresurssina ja osallistuminen on laajennettu koskemaan koko populaatiota
 • Edustuksellinen demokratia on laajennettu osallistavien mekanismien avulla (osallistava lainsäädäntö, osallistava budjetointi, jne.)
 • Edustuksellinen demokratia on laajennettu verkkoon online- ja offline-harkintamekanismien kautta
 • Edustuksellinen demokratia on laajennettu likvidin äänestyksen kautta (reaaliaikaiset demokraattiset konsultaatiot ja proseduurit, jotka on yhdistetty proxy-äänestysmekanismeihin)
 • Tuottavan työvoiman, yrittäjyyden ja eettisen sijoittamisen verotus on minimoitu; sosiaalisten ja ympäristöllisten tavaroiden verotus on minimoitu; spekulatiivisten tuottamattomien sijoitusten verotus on laajennettu; tuottamattoman vuokratulon verotus on laajennettu; negatiivisten sosiaalisten ja ympäristöllisten ulkoisvaikutusten verotus on laajennettu
 • Valtio ylläpitää kunnallista yhteisvaurauteen suuntautunutta infrastruktuuria ja eettisiä yhteisvaurauteen suuntautuneita markkinatoimijoita
 • Valtio reformoi korporaatiosektorin jotta voitaisiin minimoida sosiaaliset ja ympäristölliset ulkoisvaikutukset
 • Valtio luo rahaa velattomasti ja tukee erikoistuneita täydentäviä valuuttoja

Eettinen talous

 • Yhteisvaurauden ja yhteiseen hyvään keskittyneen sosiaalisen / eettisen / kunnallisen / solidaarisuustalouden luonti
 • Eettiset markkinatoimijat yhdistyvät tuottavan tiedon yhteisvaurauden ympärille, lopulta käyttäen vertaistuotantoa ja yhteisvaurauteen keskittyviä lisenssejä tukeakseen sosioekonomista sektoria
 • Eettiset markkinatoimijat integroivat yhteisvaurauden huolenaiheet ja käyttäjä- ja työntekijävetoiset monisidosryhmät hallintamalleihinsa
 • Eettiset markkinatoimijat siirtyvät välistävedosta omistuksen generatiivisiin muotoihin; avoimet, yhteisvaurauteen suuntautuneet eettiset yritysmuodot ovat etuoikeutettuja
 • Eettiset markkinatoimijat harjoittavat avointa kirjanpitoa ja pitävät toimitusketjunsa avoimina jotta kasvatetaan tuotannon ei-markkinalähtöistä koordinointia
 • Eettiset markkinatoimijat luovat alueellisia ja alakohtaisia Yhteisvarantokamariyhdistysten verkostoja määrittääkseen yhteiset tarpeensa ja tavoitteensa ja toimiakseen kansalaisyhteiskunnan, partnerivaltion ja muiden toimijoiden kanssa
 • Partnerivaltion avulla eettiset markkinatoimijat luovat tukirakenteita avoimelle kaupallistamiselle, joka ylläpitää yhteisvaurautta
 • Eettiset markkinatoimijat yhdistyvät globaaleiksi yhteisvaurauden tuottajayhteisöiksi (avoimen designin yhteisöiksi) ja globaaleiksi tuottajayhteisöiksi jotka käyttävät eettistä markkinavoimaa globaalilla tasolla
 • Eettiset markkinatoimijat ottavat käyttöön 1:8 palkkaerot ja asettavat palkan minimi- ja maksimitasot
 • Valtavirran kaupallinen ala reformoidaan minimoimaan negatiiviset sosiaaliset ja ympäristölliset ulkoisvaikutukset; insentiivejä tarjotaan jotta korporaatiot ja solidaarisuustalous konvergoituisivat
 • Hybriditalousmallit, kuten reilu kauppa, sosiaalinen yrittäjyys ja voittoa tavoittelemattomat korporaatiot, saavat kannustustusta konvergenssin hankkimiseen
 • Hajautetut mikrotehtaat paikalliselle on-demand -tuotannolle luodaan ja niitä tuetaan, jotta paikalliset tarpeet perustavaroille ja koneille voitaisiin tyydyttää
 • Tuotantotiedon tukemiseen tarkoitetut instituutiot luodaan alueellisesti ja alakohtaisesti
 • Koulutus on linjattu tuotantotiedon yhteistuotantoon jotta tuettaisiin sosiaalista taloutta ja tuotantotiedon avointa yhteisvarantoa

Yhteisvauraussektori

 • Yhteisvaurauden infrastruktuurin luominen sekä immateriaalisille että materiaalisille asioille; yhteiskunta nähdään sarjana limittäisiä yhteisvarantoja, jotka ovat eettisen markkinatalouden tukemia, myös Partnerivaltio tukee yhteistä hyvää ja luo tätä tukevia kansallisia infrastruktuureja
 • Paikalliset ja alakohtaiset yhteisvarannot luovat kansallisia alliansseja jotka liittyvät Partnerivaltioon ja Yhteisvarantokamareihin
 • Toisiinsa kytkeytyneet hyödylliset yhdistykset (Knowledge Commons Foundations) mahdollistavat ja suojaavat eri yhteisvaurauden muotoja
 • Solidaarisuusosuuskunnat muodostavat julkisia yhteisvauraus-yhteenliittymiä julkisten tahojen kanssa yhdessä Partnerivaltion ja eettisen talouden sektorin kanssa, joita edustaa Yhteisvaurauskamari
 • Luonnon yhteisvaurautta hallitaan julkisella yhteenliittymällä ja se perustuu yhteisten rahastojen kansalaisjäsenyyteen

 

Lähde: http://wiki.p2pfoundation.net/Three_Competing_Societal_and_Economic_Models_in_the_Age_of_Peer_Production

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.