Epäintuitiivinen ongelma: Jokainen huoneessa antaa yhden rahan satunnaisesti valitulle toiselle osapuolelle

Kun me pidimme esitystä Department of Electrical Engineering and Computer Science at Northwesternissa, tapasimme Uri Wilenskyn, joka kertoi simulaatiosta jonka hän tykkää antaa tehtäväksi.

Kuvittele huone, jossa on 100 henkilöä, ja jokaisella on 100 dollaria. Jokaisella kellonlyömällä, jokainen henkilö jolla on rahaa antaa yhden dollarin satunnaisesti valitulle toiselle osapuolelle. Miten raha jakautuu ajan kuluessa?

Ensivilkaisulla jos ajattelit ”enemmän tai vähemmän satunnaisesti”, et ole yksin. Samaa kysyttiin viideltä supervälkyltä tohtoritutkinnon haltijalta ja kaikilla oli sama alkuintuitio.

Miltä jakauma näyttää? Katso ylläoleva video. Siinä näkyy miten homma toimii. Video näyttää 5000 kellonlyömää alle minuutissa.

Y-akseli näyttää rahamäärän joka jokaisella henkilöllä on. Siinä jokaisella on 45 dollaria alussa. X-akselilla meillä on 45 henkilöä.

Punaiset palkit näyttävät vaurauden, joka jokaisella henkilöllä on kellonlyömällä.

Siniset palkit ovat samat kuin punaiset, mutta ne on järjestetty suuruusjärjestykseen. Oikeanpuoleisin sininen palkki on se punainen palkki joka on kaikkein korkein.

Etkö usko? Leiki R:llä ja tidyversella sekä gganimatlla ja tsekkaa allaoleva koodi.

Eriarvoisuutta voi syntyä ilmeisen harmittomista säännöistä — sitä täytyy pitää silmällä.

 


library(tidyverse)
library(gganimate)

NUMPLAYERS = 45
ROUNDS = 5000
INITWEALTH = 45

#initialize the bank
#columns wealths of the NUMPLAYERS players
#rows show wealths of each of the ROUNDS ticks of the clocks
bank = matrix(0, nrow = ROUNDS, ncol = NUMPLAYERS)
bank[1,] = c(rep(INITWEALTH, NUMPLAYERS))

#function to give a dollar to someone other than oneself
get_recipient = function(player) {
sample(setdiff(1:NUMPLAYERS, player), 1)}

#execute trades and update the ledger
for (i in 2:ROUNDS) {
#every player with wealth chooses another person to receive a buck
recipients = sapply(which(bank[i - 1,] > 0), get_recipient)

#table of the dollars owed each person
count_table = table(recipients)

#get the indices of the people owed money
indices = as.integer(names(count_table))

#everyone gives up a dollar, unless they are at zero
bank[i,] = ifelse(bank[i - 1,] > 0, bank[i - 1,] - 1, bank[i - 1,])

#selected people receive dollars
bank[i, indices] = bank[i, indices] + count_table
}

####################Animate it
#Make a suitable long data frame
df = as.data.frame(bank)
names(df) = 1:NUMPLAYERS
df = df %>%
mutate(frame = 1:ROUNDS) %>%
gather(person, wealth, 1:NUMPLAYERS) %>%
mutate(person = as.numeric(person)) %>%
arrange(frame) %>%
group_by(frame) %>%
mutate(rank = rank(wealth, ties.method = "random")) %>%
ungroup() %>%
gather(histtype,playerid,c(person,rank)) %>%
mutate(histtype = sprintf("Ordered by %s", histtype))

p <- ggplot(df, aes(x = playerid, y = wealth, frame = frame, fill=histtype)) +
theme_minimal() +
theme(panel.grid.major.x = element_blank(),
panel.grid.minor = element_blank()) +
geom_rect(aes( xmin = playerid - .4, xmax = playerid +.4, ymin = 0, ymax = wealth)) +
scale_x_continuous(breaks = 1:NUMPLAYERS) +
coord_cartesian(xlim = c(0, NUMPLAYERS), y = c(0, 5 * INITWEALTH)) +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, hjust = 1)) +
labs(x='players',y='dollars') +
facet_wrap( ~ histtype,ncol=1) +
theme(legend.position = "none")
p

#set options for the animation package. Need ImageMagick installed on your computer
animation::ani.options(nmax = ROUNDS,
convert = 'C:\\Program Files\\ImageMagick-7.0.6-Q16')
#save the movie
gganimate(p, "dollar_stacked.mp4", interval = .01)

 

Lähde:

http://www.decisionsciencenews.com/2017/06/19/counterintuitive-problem-everyone-room-keeps-giving-dollars-random-others-youll-never-guess-happens-next/

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.